Inschrijving- en betalingsvoorwaarden voor trainingen

Artikel 1. Aanmelding, inschrijving en vragen

 • De aanmeldingen voor training, lezing of vragen enz. worden gedaan via de website of het mailadres info@dezinder.nl.
 • Binnen drie werkdagen worden de e-mails beantwoordt
 • Na aanmelding voor een training wordt een inschrijfformulier gestuurd.
 • De inschrijving voor de trainingen vindt plaats door middel van een ondertekend inschrijfformulier op pdf.
 • De inschrijving dient uiterlijk 1 maand voor de aanvang van de training te geschieden, inclusief het eventuele intakegesprek.
 • De deelnemer heeft na inzending van het inschrijfformulier 14 dagen bedenktijd.

Artikel 2. Annulering

 • Annulering dient schriftelijk te gebeuren per e-mail.
 • Annulering door de Zinder kan gebeuren bij een inschrijving van minder dan zeven deelnemers of in geval van ziekte. Het reeds overgemaakte cursusgeld voor de training wordt dan binnen vijf werkdagen teruggestort.
 • Annulering door deelnemer kan kosteloos tot vier weken voor aanvang van de cursus:
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus; men is 100% van de kosten verschuldigd;
 • Bij annulering tussen 14 en 21 dagen voor aanvang van de cursus; men is 50% van de kosten verschuldigd;
 • Bij annulering tussen 21 en 28 dagen voor aanvang van de cursus: men is een bedrag ad € 50,- verschuldigd.
 • Indien een deelnemer door overmacht niet aan een cursus kan deelnemen, dan is de deelnemer gerechtigd zonder bijkomende kosten, een vervanger de cursus te laten volgen, of de cursus op een later tijdstip aan te vangen. De deelnemer stuurt hierover een schriftelijke verklaring per e-mail.
 • Annulering tijdens de cursus is niet mogelijk.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

 • De kosten van de cursus zijn vermeld op www.dezinder.nl
 • Na het sturen van het inschrijfformulier en intakegesprek, krijgt de deelnemer een factuur toegestuurd.
 • De factuur dient vóór aanvang van de van de training te zijn overgemaakt.
 • Een betalingsregeling in drie termijnen kan in onderling overleg worden afgesproken:
  • 1e termijn betaling vóór aanvang van de cursus
  • 2e termijn betaling vóór aanvang dag 2
  • 3e termijn vóór aanvang dag 3

Artikel 4. Betaling van de training door de werkgever

 • De bekostiging door de werkgever van een cursus vindt uitsluitend plaats door middel van akkoord tussen werkgever en cursist.
 • De betalingsverplichtingen worden door de deelnemer overgenomen.
 • In het geval dat niet aan de betaling wordt voldaan zal de cursist aansprakelijk worden gesteld en de factuur door de cursist voldaan moeten worden.

Artikel 5. De bijeenkomsten van de cursus

 • De plaats en de tijden waarop de diverse cursussen plaatsvinden, staan vermeld op dezinder.nl of worden uiterlijk vier weken voor aanvang van de betreffende training bekend gemaakt. De Zinder behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen deze indeling te wijzigen.
 • De Zinder houdt zich het recht voor in bijzondere gevallen wijzigingen aan te brengen in de opzet en de inhoud van de cursus.

Artikel 6. Certificering

 • De criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een certificaat Zingevingskunde zijn:
  • Volledige deelname aan de drie studiedagen
  • Uitvoeren van de integratieopdrachten in portfolio-assessment

Artikel 7. Auteurs en eigendomsrecht op materialen

 • Na afloop van de cursus gaat het eigendom van het materiaal van de cursus over op de deelnemer.
 • De Zinder behoudt het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen.
 • De leermiddelen zijn niet in de handel verkrijgbaar en uitsluitend bestemd voor de deelnemers van de Zinder. Deze leermiddelen mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden na schriftelijke toestemming van de Zinder

Artikel 8. Privacy

 • De medewerkers van de Zinder zullen alle informatie die afkomstig is van de cursisten zelf vertrouwelijk behandelen. Dat houdt onder meer in dat in het algemeen geen tot een persoon te herleiden gegevens naar buiten mogen worden gebracht.
 • Voor meer over privacy zie de website.

Artikel 9. Tarieven

 • Tarieven en kosten van consult, training of lezing, worden vóór het uitbrengen van een offerte in overleg met de cliënt overeengekomen.
 • Consultatie en advies particulier: € 60, – per uur.
 • Individuele coachingstraject particulier € 60,- per consult. Zakelijke markt € 90,-
 • Gastlessen studenten t.b.v. onderwijs afhankelijk van de groepsgrootte: € 60,- per uur
 • Scholingsactiviteiten, lezingen en trainingen volwassenen in overleg.
 • Reiskosten op basis openbaar vervoer.
 • Alle tarieven zijn inclusief btw (21%), behoudens scholingsactiviteiten die vrijgesteld zijn van btw in het kader van het CRKBO.

Artikel 11. Toepasselijkheid van de voorwaarden

Door inschrijving via het inschrijfformulier op de website www.dezinder geeft de deelnemer te kennen deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst.