Klachtenprocedure

De Trainingen van de Zinder worden – zowel op persoonlijk vlak, alsmede vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering – de deelnemers aangeboden vanuit wederzijds respect, vertrouwen en zorgvuldigheid.

Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de inhoud of de gang van zaken. In dat geval verzoek ik u om dit direct en persoonlijk bespreekbaar te maken. Er zal dan gestreefd worden naar een onmiddellijke oplossing die voor beide partijen bevredigend is. Indien dit niet leidt tot een wederzijdse overeenstemming kan er een schriftelijke klacht worden ingediend. De volgende regels zijn dan leidend:

1.Een klacht wordt schriftelijk middels een pdf bestand via de e-mail ingediend bij:  info@dezinder.nl en de vertrouwenspersoon; mw. R. van Twillert info@proteuscoaching.nl

2. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

3. De klacht omvat een inhoudelijke beschrijving van de klacht met verwijzing naar de datum, de plaats van het moment, de persoon waarop deze betrekking heeft en een voorstel tot oplossing of genoegdoening.

4. De klacht dient binnen een termijn van vier weken na afloop van het gebeurde te worden ingediend. Na verstrijken van deze termijn vervalt de klacht.

5. De indiener krijgt z.s.m., maar in ieder geval binnen vijf werkdagen, een ontvangstbevestiging en in ieder geval binnen 14 dagen bericht over de wijze waarop de klacht wordt behandeld. In dit bericht wordt aangegeven of de klacht ontvankelijk wordt verklaard.

6. Indien de klacht ontvankelijk is, stelt de Zinder de klager in de gelegenheid om gehoord te worden over hetgeen in de klacht is verwoord. Door de vertegenwoordiger van de Zinder en de vertrouwenspersoon.

7. Vervolgens wordt een gesprek gearrangeerd – tussen de indiener van de klacht, de wettelijk vertegenwoordiger van de Zinder en de vertrouwenspersoon. In dit gesprek wordt alsnog een bevredigende oplossing voor de klacht gevonden.

8. Indien de indiener zonder opgaaf van redenen (uitgezonderd onvoorziene bijzondere omstandigheden) niet aanwezig is, vervalt het recht op verdere klachtbehandeling.

9. Mediation

Indien er een conflict rijst over de klacht van welke aard dan ook, dan proberen partijen dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het partijen niet het conflict zelf op te lossen dan schakelen zij een mediator in. Bij mediation proberen partijen onder begeleiding van een onafhankelijke en professionele conflictbemiddelaar, een mediator, een oplossing te vinden voor de gerezen problematiek. De mediator dient geregistreerd te zijn in het MfN register. Deelnemers kunnen hiertoe een MfN register mediator aantrekken b.v.  www. merlijngroep.nl of een MfN geregistreerde mediator naar eigen keuze voorstellen. In overleg wordt door partijen gezamenlijk besloten welke mediator de mediation zal gaan begeleiden. De kosten van de mediator worden door beide partijen ieder voor een gelijk deel gedragen.

10. Klachtbeoordeling en uitspraak

Een in der minne bereikte oplossing van de kwestie zal tussen de partijen worden vastgelegd in een door partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst. Deze afspraken zijn bindend. Indien nodig zal de Zinder de benodigde maatregelen nemen binnen 10 werkdagen. 

11. Mocht de mediation niet leiden tot oplossingen, dan staat het partijen vrij, nadat de mediation formeel is beëindigd, het geschil voor te leggen aan een Nederlandse rechter.  De kosten hiervan zijn voor rekening van partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld.

12. De Zinder zal de klacht en de geproduceerde stukken als dossier registreren en voor de duur van 2 jaar bewaren.

13. Wanneer de Zinder verantwoordelijk blijkt te zijn, zal de klacht aanleiding zijn voor structurele verbetering in de organisatie van de Zinder.

Heino februari 2019